Rezervace domu: PEF20

  1. Úvod
  2. Rezervace domu: PEF20

Rezervace domu: PEF20

Váš vybraný dům:

Označení:
PEF20
Užitná plocha domu:
116 m2
Pozemek:
300 m2
Typ domu:
KPp 5+1 (krajový pravý)
Lokalita:
Family Resort Pětihosty

Rezervace nemovitosti musí být sjednána v písemné formě se složenou zálohou 500.000,- Kč.

Předrezervací níže si zajistíte, že Vámi vybranou nemovitost po dobu jejího trvání neprodáme ani nezarezervujeme nikomu jinému. Předrezervaci aktivujete okamžikem uhrazení zálohy na kupní cenu Vámi vybrané nemovitosti ve výši 20.000,- Kč. Z naší strany následně připravíme všechny nutné poklady tak, aby mohla být uzavřena rezervační smlouva v písemné formě. Na základě rezervační smlouvy zaplatíte zbývající část zálohy na kupní cenu (rezervační zálohy) ve výši 480.000,- Kč.

Po vyplnění formuláře níže a jeho odeslání Vám bude zaslán automatický informační email na Vaši zadanou emailovou adresu. Tento informační email slouží k potvrzení, že jsme Vaši žádost přijali do systému. Po zpracování Vaší žádosti Vás budeme elektronicky či jinou formou kontaktovat, zda s Vaší žádostí o předrezervaci souhlasíme.

Obchodní podmínky

PODMÍNKY ON-LINE „PŘEDREZERVACE“

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Resort EXIT 21 s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, V Šáreckém údolí 2586/37A, PSČ 16400, IČ: 270 75 516, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94420 (dále jen „prodávající“) a třetími osobami (dále jen „kupující“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.anglickyresort.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2.   Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.
1.3.   Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
2.    VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
2.1.   Službou se rozumí závazek prodávajícího:
2.1.1.  po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb neprodat či nerezervovat nemovitost či nemovitosti zvolené kupujícím a blíže specifikované na webové stránce (dále jen „nemovitost“) jiné třetí osobě; a
2.1.2.  připravit smluvní dokumentaci a další podklady nutné pro rezervaci nemovitosti kupujícím na základě rezervační smlouvy (čl. 2.2).
2.2.   Rezervační smlouvou se rozumí smlouva o rezervaci nemovitosti ve prospěch kupujícího, jež by měla být uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím následně po uzavření smlouvy o poskytování služeb.
3.    UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1.   Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb učiní kupující vůči prodávajícímu vyplněním údajů v rámci formuláře na webové stránce a odesláním těchto údajů prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Předrezervovat“ (dále jen „žádost o předrezervaci“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené kupujícím v žádosti o předrezervaci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
3.2.   Před zasláním žádosti o předrezervaci prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do žádosti o předrezervaci vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do žádosti o předrezervaci.
3.3.   Skutečnost, že došlo k doručení žádosti o předrezervaci prodávajícímu, prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti o předrezervaci (dále jen „adresa kupujícího“). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.4 obchodních podmínek.
3.4.   V návaznosti na doručení žádosti o předrezervaci zašle prodávající na adresu kupujícího akceptaci žádosti o předrezervaci (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace kupujícímu je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
3.5.   Kupující souhlasí s tím, že prodávající může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
3.6.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (tj. je oprávněn odmítnout žádost o předrezervaci), a to zejména s osobami, které dříve porušily své závazky vůči prodávajícímu.
3.7.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí kupující sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
4.    OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
4.1.   Smlouvou o poskytování služeb se prodávající zavazuje, že kupujícímu poskytne službu.
4.2.   Kupující se zavazuje, že zaplatí prodávajícímu zálohu na kupní cenu nemovitosti ve výši a za podmínek stanovených v čl. 5 obchodních podmínek.
5.    ZÁLOHA NA KUPNÍ CENU NEMOVITOSTI
5.1.   Kupující zaplatí prodávajícím zálohu na kupní cenu nemovitosti ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
5.2.   Záloha na kupní cenu nemovitosti je splatná bezhotovostně na účet prodávajícího č. 2100275027/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s., a to nejpozději do čtyř (4) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.3 obchodních podmínek.
5.3.   Poskytnutí služby je odloženo až do okamžiku, kdy je částka zálohy na kupní cenu nemovitosti skutečně připsána na účet prodávajícího.
6.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexy chování.
6.2.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.6). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
6.3.   Prodávající je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
6.4.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Kupující může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady služby u prodávajícího zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 11.6).
7.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, adresa bydliště a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb, pro účely přípravy rezervační smlouvy a dalších navazujících smluv a plnění závazků z nich, pro účely řízení před katastrálním úřadem a pro účely zasílání obchodních sdělení.
7.4.   Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a to osobám tvořícím s prodávajícím koncern. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
7.5.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jakoukoli změnu v osobních údajích.
7.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.    SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES
8.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany prodávajícího souvisejících se službou nebo podnikem (závodem) prodávajícího na adresu kupujícího.
8.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící prodávajícímu k rozpoznání webového prohlížeče kupujícího. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
9.    TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
9.1.   Smlouva o poskytování služeb nabývá platnosti uzavřením. Ujednání o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu zálohu na kupní cenu nemovitosti (čl. 4.2 a čl. 5) nabývají účinnosti uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Ve zbytku smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem, kdy je částka zálohy na kupní cenu nemovitosti skutečně připsána na účet prodávajícího.
9.2.   Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu tří (3) dnů od jejího uzavření.
9.3.   Smlouva o poskytování služeb zaniká v případě, že částka zálohy na kupní cenu nemovitosti není připsána na účet prodávajícího ve lhůtě její splatnosti (čl. 5.2).
9.4.   Smlouva o poskytování služeb zaniká také okamžikem uzavření rezervační smlouvy.
9.5.   V případě, že kupující poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může prodávající smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení kupujícímu, a to na adresu kupujícího. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
9.6.   Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.
10.    DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
10.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu kupujícího.
10.2.   Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.   Vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.
11.2.   Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
11.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.4.   Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:
11.4.1.  Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
11.5.   Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
11.6.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty prodej@anglickyresort.cz, telefon +420 736 513 513.


V Praze dne 05.06.2022Příloha č. 1 obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.

Adresát (prodávající):

Resort EXIT 21 s.r.o.
se sídlem Praha 6 - Dejvice, V Šáreckém údolí 2586/37A, PSČ 16400
IČ: 270 75 516
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94420

tímto kupující odstupuje od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne __________________


Jméno a příjmení kupujícího: ______________________________________________________

Bydliště kupujícího:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________Datum:

Podpis kupujícího:
(pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Předrezervační formulář

Všechny položky jsou povinné.